Ruwac header met KeyVisual privacy

Privacyverklaring en informatieplicht conform AVG

Gegevensbescherming volgens de AVG

Gegevensbescherming en de bescherming van uw persoonsgegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Wij informeren u hierna over de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de voorschriften van de toepasselijke Telemediawet (TMG) (Dui.) en de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nieuwe Federale wet gegevensbescherming (BDSG-nieuw) (Dui.).

1. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

Ruwac Industriesauger GmbH, Westhoyeler Str. 25, 49328 Melle vertegenwoordigd door het management: Axel Runge, Thomas Runge
Tel.: 05226 - 98300, E-mail: ruwac(at)ruwac.de

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Detlef Breuker, c/o C&S Consulting, Ochsenweg 62 b, 49324 Melle
E-mail: info(at)datenschutz-os.de

3. Verwerking persoonsgegevens op onze internetsite

3.1.    Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logfiles
Voor het bezoek aan onze website en het opvragen van de daar aanwezige informatie alleen is het niet vereist dat u persoonsgegevens verstrekt.
Wij verzamelen en gebruiken tijdens uw bezoek aan onze website alleen gegevens die uw internetbrowser automatisch doorgeeft:

 • Datum en tijdstip van het opvragen van een van onze internetpagina's
 • Uw browsertype
 • Uw browserinstellingen
 • Uw IP-adres
 • die door u bezochte pagina's

Deze gegevens gebruiken wij om voor u het bezoek aan onze site technisch mogelijk te maken. Verder gebruiken we deze gegevens voor statistische doeleinden en om onze internetsite qua design en indeling te verbeteren. Het IP-adres slaan wij op ter waarborging en handhaving van de IT-veiligheid (bv. detectie van en afweer van zogenaamde DOS-aanvallen) en functionaliteit.
De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens is art. 6, lid 1, sub f AVG.

3.2. Formulieren met persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig in het kader van een contactverzoek of bij een sollicitatie verstrekt.

3.3. Contactformulier, sollicitatie
Op onze internetsite zijn meerdere contactformulieren aanwezig die voor elektronisch contact kunnen worden gebruikt.
Bij gebruikmaking van deze mogelijkheden,  worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn afhankelijk van het desbetreffende formulier:

 • Firma
 • Naam
 • Voornaam
 • Straat, huisnummer
 • PC, woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Telefax

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het verzendingsproces evt. uw toestemming gevraagd en wordt naar deze privacyverklaring verwezen.
De door het formulier verzonden gegevens worden gecodeerd aan ons overgedragen.
Als alternatief kan contact worden opgenomen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de met de e-mail doorgegeven persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

3.4. Doeleinden en rechtsgronden voor de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient voor ons alleen voor de bewerking van het contact. In het geval van contact via e-mail omvat dit ook het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.
Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens, die in het kader van een overdracht van een e-mail worden verstuurd, is art. 6 lid 1 sub  f AVG. Is het e-mailcontact gericht op het afsluiten van een contract dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b AVG.
Rechtsgrond voor de sollicitatieprocedure wordt gevormd door § 26 BDSG-Nieuw (Dui.) alsmede art. 88 AVG. Doel van het verzamelen van uw persoonsgegevens is uw sollicitatieprocedure. Wij zullen uw sollicitatiegegevens  dan  ook  alleen  gebruiken  voor  de  verwerking  van  uw  sollicitatie.

3.5. Bewaartermijn of criteria voor de bepaling van de duur
Contactformulier: Indien het doel voor de opslag van de gegevens niet langer van toepassing is, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of gewist, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht.
Sollicitatie: Wij  slaan  uw  persoonlijke  gegevens  op  na  ontvangst  van  uw  sollicitatie.  Indien u wordt aangenomen, bewaren  wij  uw sollicitatiegegevens in het kader van de wettelijke bewaartermijnen na eventuele beëindiging  van  de  desbetreffende  arbeidsverhouding.  Als  wij  uw  sollicitatie afwijzen,  bewaren wij  uw sollicitatiegegevens  tot zes  maanden  na  de  afwijzing  van uw sollicitatie, tenzij u ons toestemming geeft om deze langer te bewaren.

3.6. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens (voor zover er gegevensoverdracht plaatsvindt)

Binnen het bedrijf krijgen dié afdelingen uw gegevens, die deze voor de vervulling van uw aanvraag nodig hebben. In het kader van de sollicitatieprocedure worden uw gegevens aan de desbetreffende vakafdeling overgedragen.

3.7. Verwijzingen naar de rechten van de betrokkenen
Elke betrokkene heeft recht op de volgende rechten inzake gegevensbescherming volgens de AVG:

 • Recht op informatie conform art. 15 AVG
 • Recht op correctie van onjuiste gegevens conform art. 16 AVG
 • Recht op gegevenswissing conform art. 17 AVG
 • Recht op beperking van de verwerking conform art. 18 AVG
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 AVG
 • Recht van bezwaar conform art. 21 AVG

Ter uitoefening van uw bovengenoemde rechten en de intrekking van een gegeven toestemming neemt u contact op via het in het impressum vermelde e-mailadres.

U heeft het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt dit recht bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw woonplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk instellen.
Wij verzoeken u, voor u met een bezwaar contact opneemt met de bevoegde toezichthoudende autoriteit, deze aangelegenheid op te lossen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

3.8. Geplande gegevensoverdracht naar derde landen
Momenteel vindt geen gegevensoverdracht naar derde landen plaats en is ook in de toekomst niet gepland.

4. Gebruik van cookies

Op onze internetsite maken wij gebruik van zogenaamde "cookies". Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die door onze webserver naar uw computer worden gezonden, om deze voor de duur van het bezoek te identificeren. Via deze cookies registreren wij geen persoonsgegevens.

De weergave van onze internetsite is ook zonder de opslag van cookies mogelijk. U kunt het opslaan van cookies in de instellingen van uw browser deactiveren of deze zo instellen, dat hij u over de voorgenomen opslag door een internetsite informeert. In dit geval beslist u over de acceptatie van de cookies. Voor de volle functie-omvang van onze website is het echter om technische redenen noodzakelijk, de tijdelijke cookies volledig toe te laten.

5. Gebruik Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. ("Google"). Hierdoor worden gegevens verzameld en opgeslagen, waaruit met gebruikmaking van pseudoniemen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Deze gebruiksprofielen dienen voor de analyse van het bezoekersgedrag en worden geanalyseerd voor de verbetering en de op de behoeften gerichte vormgeving van ons aanbod.

Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief delen van uw IP-adres) worden aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor de exploitant van de website samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eveneens aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen. Ook wij zullen de als pseudoniemen verwerkte gebruikersprofielen zonder uw afzonderlijk te verstrekken, uitdrukkelijke toestemming niet met persoonsgegevens via de drager van het pseudoniem samenvoegen. De gegevensverzameling voor de gebruiksstatistiek en overdracht aan Google vindt met de uitgebreide code "gat._anonymizeIp();" plaats. De registratie van de IP-adressen is daarom geanonimiseerd (zgn. IP maskering).

6. Veiligheidsmaatregelen

Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om persoonsgerelateerde gegevens te beschermen, met name tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen de toegang door ongerechtigde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd. Wij wijzen erop, dat het bij de overdracht van gegevens via het internet ondanks alle veiligheidsmaatregelen kan gebeuren, dat derden deze gegevens ter kennis nemen of vervalsen.

7. Contact

Neem, wanneer u vragen of suggesties hebt over deze privacyverklaring, contact op met het in het impressum vermelde contactadres.

8. Actualisering van onze richtlijnen m.b.t. gegevensbescherming

De lopende technische verdere ontwikkeling op het gebied van de IT-technologie en het internet bepaalt ook een aanpassing van de bestaande privacyverklaring. Wij behouden ons daarom het recht voor, aanvullingen of wijzigingen aan de deze privacyverklaring uit te voeren.

Informatieverplichtingen conform de AVG

Verwerking persoonsgegevens binnen de onderneming

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van u ontvangen in het kader van een verzoek om informatie, een aanvraag, het aangaan van zaken, de afwikkeling van een overeenkomst, online bestellingen of onze zakelijke relatie. Verder verwerken wij, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, persoonsgegevens die wij van andere ondernemingen of van andere derden hebben ontvangen op een toelaatbare manier (bv. voor de uitvoering van opdrachten, voor de uitvoering van overeenkomsten of op basis van een door u gegeven toestemming). Relevant persoonsgegevens zijn persoonlijke gegevens (naam, adres en andere contactgegevens). Daarnaast kan het ook gaan om opdrachtgegevens, gegevens uit de nakoming van onze contractuele verplichtingen, reclame- en verkoopgegevens, documentatiegegevens, alsmede andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de genoemde categorieën.

1. Doeleinden en rechtsgrondslagen van de verwerking

De doeleinden van de verwerking richten zich in de eerste plaats op de dienst waartoe u opdracht hebt gegeven of waarom u hebt verzocht.

1.1.    De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen ((art. 6, lid 1 sub b AVG).
De verwerking van persoonsgegevens  geschiedt voor de uitvoering en bemiddeling van handelstransacties, met name voor de uitvoering van onze overeenkomsten of precontractuele maatregelen met u en de uitvoering van uw opdrachten. Verder voor de uitvoering van aanvragen of bestellingen bij het gebruik van onze webshops.

1.2.    De verwerking  vindt plaats in het kader van de afweging van belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG). Voor zover noodzakelijk verwerken wij uw gegevens ook buiten de feitelijke uitvoering van de overeenkomst ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden.

 • Gegevensuitwisseling met kredietbureaus (SCHUFA, Creditreform) voor de bepaling van kredietwaardigheids-
 • of wanbetalingsrisico's
 • Reclame of markt- en opinieonderzoek, voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens
 • Behandeling van aanvragen en verzoeken om informatie
 • Instelling van rechtsvorderingen en verweer in juridische geschillen
 • Waarborging van de IT-veiligheid
 • Preventie en opheldering van strafbare feiten
 • Maatregelen voor bedrijfsbeheer en verdere ontwikkeling van diensten en producten.

1.3.    U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (art. 6 lid 1 sub A AVG).

 • Indien u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verwerken (bijv. reclame, verzending van nieuwsbrieven, publicatie van foto's of persoonsgegevens), is de rechtmatigheid van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming.
 • Een afgegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Dit geldt ook voor de herroeping van verklaringen van toestemming die aan ons zijn gegeven voordat de AVG in werking is getreden, d.w.z. vóór 25 mei 2018.
 • De herroeping treedt in werking voor de toekomst. Verwerkingen die vóór de herroeping hebben plaatsgevonden, worden hierdoor niet beïnvloed.

1.4.    De verwerking is noodzakelijk ter vervulling van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (art. 6 lid 1 sub C AVG).

 • Als onderneming zijn wij onderworpen aan diverse wettelijke verplichtingen in het kader van de controle op en de verslaglegging over belastingen en sociale zekerheid. Verdere eisen kunnen voortvloeien uit de wet op zwaar gehandicapten, uit beroepsverenigingen, uit de preventie van fraude en het witwassen van geld, uit de naleving van de eisen van de EU-verordening inzake terrorismebestrijding en andere.

2. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens (voor zover er gegevensoverdracht plaatsvindt)

2.1.    Binnen het bedrijf ontvangen de afdelingen die deze nodig hebben uw gegevens om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Ook door ons ingeschakelde verwerkers (art. 28 AVG) kunnen voor deze genoemde doeleinden gegevens verkrijgen. Dit zijn bedrijven in de categorieën kredietverleners, IT-diensten, diensten voor afdrukken, telecommunicatie, advies en consultancy alsook verkoop en marketing.

2.2.    Ondernemingen buiten het bedrijf kunnen evt. uw gegevens ontvangen indien zij deze nodig hebben om onze contractuele verplichtingen na te komen. Onder deze voorwaarden kunnen de ontvangers van persoonsgegevens bv. zijn:

 • Belastingadviseurs, accountants, adviseurs
 • Advocaten (geschillen, incasso enz.)
 • Technici/ambachtslui (onderhoud, herstelmaatregelen)
 • Transport- en logistieke bedrijven
 • Incassobureaus
 • Banken/spaarbanken
 • Kredietbureaus(SCHUFA, Creditreform)

3. Bewaartermijn of criteria voor de bepaling van de duur

Voor zover nodig, verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van onze zakelijke relatie, wat bijvoorbeeld ook het aangaan en afwikkelen van een overeenkomst omvat. Bovendien zijn wij onderworpen aan diverse bewaar- en documentatieverplichtingen, die in de kern van de zaak voortkomen uit het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en  het Duitse Belastingwetboek (AO). De daar genoemde termijnen voor bewaring of documentatie bedragen zes tot tien jaar.

Tenslotte wordt de bewaartermijn ook getoetst aan de wettelijke verjaringstermijnen, die bijvoorbeeld volgens §§ 195 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) in de regel 3 jaar bedragen; indien het noodzakelijk is bewijsmateriaal te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure, kunnen de verjaringstermijnen van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) oplopen tot 30 jaar, indien er een wettelijke titel bestaat.

Na beëindiging van de contractuele relatie volgt de verwijdering na het verstrijken van de wettelijke bewaringsvoorschriften.

Indien het doel voor de opslag van de gegevens niet langer van toepassing is, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of gewist, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht.

4. Opmerkingen over de rechten van de betrokkenen

Elke betrokkene heeft op grond van de AVG de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Recht op informatie conform art. 15 AVG
 • Recht op correctie van onjuiste gegevens conform art. 16 AVG
 • Recht op gegevenswissing conform art. 17 AVG
 • Recht op beperking van de verwerking conform art. 18 AVG
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 AVG
 • Recht van bezwaar conform art. 21 AVG

Ter uitoefening van uw bovengenoemde Voor rechten alsmede de herroeping van een verstrekte toestemming neem u contact op met bovengenoemde verantwoordelijke instantie.

U heeft het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt dit recht bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw woonplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk instellen.
Wij verzoeken u, voor u met een bezwaar contact opneemt met de bevoegde toezichthoudende autoriteit, deze aangelegenheid op te lossen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

5. Geplande gegevensoverdracht naar derde landen

Momenteel vindt geen gegevensoverdracht naar derde landen plaats en is ook in de toekomst niet gepland.

6. Vrijwilligheid en verplichting om te voorzien in persoonsgegevens

In het kader van onze zakelijke relatie moeten dié persoonsgegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging en uitvoering van een zakelijke relatie en de nakoming van de daarmee samenhangende contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zijn wij niet in staat een overeenkomst te sluiten of uit te voeren.

7. Geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering

Voor de totstandkoming en uitvoering van de zakelijke relatie maken wij in principe geen gebruik van uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

Informatieverplichtingen conform AVG – hier kunt u deze downloaden